Nasionale Konserwatiewe Party van Suid-Afrika PROGRAM VAN BEGINSELS EN BELEID

PROGRAM VAN BEGINSELS EN BELEID

BELEID VAN DIE NASIONALE KONSERWATIEWE PARTY VAN SA

PROGRAM VAN BEGINSELS EN BELEID VAN DIE NASIONALE KONSERWATIEWE PARTY VAN SA

INHOUDSOPGAWE

1. Belydenis 3
2. Staatsbestel 3
2.3.1. Onafhanklike Staat 3
2.3.2. Kulturele Munisipaliteite 4
3. Program van Beginsels 4
4. Uitgebreide beleid van die NKP 7
4.1. Staatstruktuur 7
4.2. Ekonomie 8
4.3. Burgerregte 10
4.4. Arbeid 11
4.5. Reg en Regspleging 12
4.6. Omgewingsbestuur 13
4.7. Sosiaal Maatskaplike Dienste 14
4.8. Polisie en Staatsveiligheid 15
4.9. Mynwese 15
4.10 . Grondbesit en Eiendomsreg 16
4.11. Landbou 17
4,12. Diereregte 18
4.13. Sport 18
4.14. Onderwys 19

1. Belydenis

Die Party erken en belei die beskikking van God Almagtig in die lotgevalle van volke en nasies, en aanvaar die Heilige Skrif soos vervat in die Bybel as die onfeilbare woord van God.

2. Staatsbestel

2.1 Die Party erken die reg van alle volke, nasies en etniese minderheidsgroepe tot:

a. selfbeskikking,
b. eie regering,
c. die beskerming en handhawing van hulle manier van leef en doen,
d. die uitlewing en beskerming van hulle taal en kultuur,
e. die beheer en bestuur van hulle eie onderwys,
f. die beheer en bestuur van hulle eie gesondheidsorg en maatskaplike dienste,
g. die beheer en bestuur van hulle eie landbou en voedselvoorsiening,
h. die beheer en bestuur van die openbare orde binne hulle gemeenskappe,
i. die voorsiening van ‘n eie regbank en die beskerming van hulle regspleging,
j. die beskerming van hulle mense teen misdaad, en
k. die reg om aan die handel, ekonomie en arbeidsmark deel te neem sonder enige beperkings.

2.2 Die Party staan vir ‘n staatsbestel vir die Boere-Afrikaner, waar hy, homself kan regeer volgens sy eie godsdienstige- en kulturele lewensbeskouing, vry van inmenging van enige vreemde staat of organisasie.

2.3 Die Party voorsien op nasionale vlak en Munisipale vlak wat as volg omskryf word:

2.3.1 Onafhanklike staat

a) Besluit self oor sy interne staatsmodel en regerings vorm.
b) Staat hef sy eie belastings.
c) Staat besluit en bestuur outonoom die volgende sake:
i. Staatstruktuur,
ii. Staatsfunksies,
iii. Wetgewing,
iv. Staatsadministrasie,
v. Interne ekonomie,
vi. Immigrasie en Vreemdelinge,
vii. Onderwys,
viii. Gesondheid en Maatskaplike Dienste,
ix. Landbou,
x. Provinsiale, streeks en plaaslike regering,
xi. Internasionale betrekkinge en handel,
xii. Reg en Regspleging,
xiii. Gevangenisdienste,
xiv. Polisiering,
xv. Verdediging,
xvi. Staatsveiligheid en stabiliteit,
xvii. Vervoer en padveiligheid,
xviii. Media en persvryheid,
xix. Belasting,
xx. Bankwese,
xxi. Mynwese,
xxii. Handel en Nywerheid,
xxiii. Wetenskap en tegnologie,
xxiv. Burgerregte,
xxv. Grondbesit en eiendomsreg,
xxvi. Kerke en geloofsvryheid,
xxvii. Diereregte,
xxviii. Kuns en Kultuur,
xxix. Sport,
xxx. Arbeid,
xxxi. Burgerskap,
xxxii. Natuurlike hulpbronne,
xxxiii. Minerale en Energie,

2.3.2 Kulturele Munisipaliteite

NKP neem ook aan die beleid voor onafhnaklikheid binne die eenheidstaat interne kulturele self-beskikking waar die Munisipale verkiesings en sy tussenverkiesings om wyke te verower deur die stemproses en hierdie wyke te omskep in Munisipaliteite waar die Boere-Afrikaner se taal, kultuur en ekonomies homself kan bestuur. Hierdie Munisipaliteite is net soos enige funksionerende Munisipaliteit volgens die Suid-Afrikaanse Grondwet met sy Rade, Departement en Burgermeester. Artikels 235 word as basis gebruik met die Munisipale Wet van die Grondwet.

3. Program van Beginsels

In terme van die staat is die Program van Beginsels van die Nasionale Konserwatiewe Party die volgende:

1. Die NKP voorsien ‘n klein, effektiewe en professionele staatsdiens, waarin die politici net ‘n beleidmakende en besluitnemende rol speel, teenoor ‘n operasionele uitvoerende staatsdiens wat sonder politieke inmenging uitvoering kan gee aan dienslewering.

2. Die Party stel dit ten doel dat daar ‘n gesonde ekonomie, waarin individue, entrepreneurs en maatskappye binne ‘n stabiele en veilige omgewing rykdom en welvaart kan skep,in die Afrikanerdeelstaat moet wees.

3. Die Party stel dit ten doel dat al die burgers van die deelstaat individuele vryheid, soos omskryf in die Verenigde Nasies se Deklerasie van Menseregte sal geniet, en dat die staat die omgewing moet skep, en geleenthede moet voorsien waarin elke burger die kans gegun word om sy/haar volle potensiaal te kan ontgin en bereik.

4. In ‘n land waar werkloosheid hoogty vier, is dit nodig dat die staat ‘n klimaat skep waarin meer entrepreneurs en besigheidslui nuwe werksgeleenthede kan ontwikkel, waarin daar ‘n balans gehandhaaf word tussen die belange van die onderneming en die werker. Verder moet toegang tot, en bevordering in die arbeidsmark slegs op die kwalifikasies, prestasie en vermoë van die aansoeker of werknemer be-oordeel word en nie op enige ander basis nie.

5. Die NKP stel dit ten doel om ‘n onafhanklike regbank in te stel, vry van enige politieke of eksterne inmenging. Regterlike en voorsittende beamptes, en alle staatsregsbeamptes sal aangestel word op grond van kwalifikasies, ondervinding en onbesproke karakter, en nie op grond van politieke of ander kriteria nie.

6. Die doel van die NKP is om die omgewing te bestuur, tot voordeel van die burgers en die natuur in die staat. Ekonomiese vooruitgang mag nie bevoordeel word ten koste van die natuur en ‘n veilige en gesonde omgewing nie, en dus moet die omgewing bestuur word met, as fokus, die bewaring daarvan vir die nageslag en die standhoudende toekoms van die natuurlike hulpbronne en fauna en flora.

7. Die NKP stel dit ten doel van die staat om om te sien na die armlastiges, en daardie burgers van die staat wat nie in staat is om na hulleself om te sien nie, sonder om ‘n welsynsstaat te skep.

8. Die doelwit van die NKP is die daarstel van effektiewe en professionele polisiemag, wat sonder enige inmenging van buite, die burgers van die staat veilig kan hou, en wet en orde kan handhaaf. ‘n Staat en sy burgers kan net produktief wees, ontwikkel en welvaart skep indien die omgewing waarin hulle werk en woon veilig en ge-orden is.

9. Die NKP voorsien ‘n privaatsektor gedrewe mynsektor, wat sy verantwoordelikheid teenoor die burgers en natuurlewe van die staat nakom. Verder moet myne se winste wat uit die staat uitgeneem word beperk word, vir die voorreg om die staat en sy burgers se minerale stowwe te ontgin.

10. Die NKP het dit ten doel om grondbesit en eiendomsreg te verskans in die grondwet van die staat.

11. Die doelwit van die NKP is om voedselsekerheid te verseker deur ‘n sterk landbousektor, wat internasionaal kan meeding en surplus kan produseer vir uitvoere.

12. Die NKP glo dat alle diere die reg het tot lewe en lewenskwaliteit. Daar sal dus gepoog word om die kwaliteit lewe van alle diere, deur wetgewing en streng wetstoepassing te reguleer.

13. Die NKP stel ten doel dat die staat se burgers op alle vlakke van die samelewing vry en sonder staatsinmenging aan sport kan deelneem, en hulleself kan organiseer.

14. Die doelwit van die NKP is om ‘n kwaliteit onderwysstelsel in te stel, waarin slegs die beginsel van promovering deur prestasie en verworwe kennis sal geld. Op alle vlakke van onderwys moet sodanige standaarde ingestel wees, wat kan meeding met internasionale standaarde en vereistes.

4. Uitgebreide beleid van die NKP

4.1 Staatstruktuur

Doelwit

Die NKP voorsien ‘n klein, effektiewe en professionele staatsdiens, waarin die politici net ‘n beleidmakende en besluitnemende rol speel, teenoor ‘n operasionele uitvoerende staatsdiens wat sonder politieke inmenging uitvoering kan gee aan dienslewering.

Rasionaal

Die grootste deel van operasionele uitgawes van enige organisasie is salarisse, en hierdie tendens is meer sigbaar in die publieke sektor. Dit is daarom nodig om te verseker dat die administratiewe en operasionele komponent van ‘n staat so effektief en professioneel as moontlik is, om salaris uitgawes so laag as moontlik, en effektiwiteit so hoog as moontlik te hou.

Die Party is dienooreenkomstig verbind tot ‘n skeiding tussen die beleidmakende komponent, wie die polititke verteenwoordigers is, en die uitvoerende komponent, wie die administrators en dienslewerende been is. Waar moontlik en sinvol, sal die Party dan ook nie huiwer om sekere dienste aan die privaat sektor uit te kontrakteer nie, omrede dit bewys is dat die privaat sektor meer effektief en doelgerig is as die publieke sektor.

Beleid

1. Daar sal drie vlakke van regering wees, nl: 1) die nasionale regering, 2) provinsiale of streeks regerings en 3) plaaslike regerings. Beleidmakende en besluitnemende gesag sal setel in die nasionale regering. Provinsiale regerings sal beperkte beleidmakende en besluitnemende gesag hê, slegs op sake wat verband hou met die spesifieke provinsie of streek. Plaaslike regerings sal ge-depolitiseer word, en sal nie verteenwoordigers na plaaslike rade op politieke affiliasie gronde verkies nie.
2. Die verkose nasionale verteenwoordigers sal sitting hê in ‘n Volksraad met beleidmakende en besluitnemende mag. Geen politieke ministers sal uit die volksraad aangestel word nie.
3. Uit die Volksraad sal ‘n President, Vise President en drie addisionele lede gekies word, wat saam die Uitvoerende Komitee sal vorm. Hierdie Uitvoerende Komitee sal saam met die uitvoerende hoofde van funksionele departmente, die kabinet vorm.
4. Die uitvoerende hoofde van funksionele staatsdepartemente sal Sekretarisse genoem word, en aangestel word op grond van kwalifikasies, ondervinding, ervaring en karakter. Geen politieke aanstellings sal gemaak word nie, en aangestelde Sekretarisse sal alle politieke verbintenis met enige politieke party of groepering moet opsê.
5. Provinsiale regerings sal primêr verantwoordelik wees om infrastruktuur in streekverband te skep en in stand te hou.
6. Plaaslike regerings sal primêr verantwoordelik wees om hulle plaaslike gemeenskappe te bestuur en van dienste en infrastruktuur te voorsien.

4.2 Ekonomie

Doelwit

Die Party stel dit ten doel dat daar ‘n gesonde ekonomie, waarin individue, entrepreneurs en maatskappye binne ‘n stabiele en veilige omgewing rykdom en welvaart kan skep,in die deelstaat moet wees.

Rasionaal

In die moderne staat, wat sy plek in die globale ekonomie moet oopveg en behou, is die grondslag vir ekonomiese groei die vermoë van sy burgers om hulle eie welvaart en rykdom te skep van kardinale belang. Die Party sien nie die staat se rol as inisieerder of waghond van ekonomiese groei nie. Die staat se primêre taak is om die openbare orde en staatstabiliteit te verseker, en ‘n omgewing te skep waarin sy burgers finansiële welvaart kan skep, wat tot voordeel van die makro ekonomie strek.

Dus volg die Party ‘n beleid van ‘n markgerigte ekonomie waarin die normale markkragte en nasionale produktiwiteit die waarde sal bepaal. Om dit te bereik is dit nodig vir die staat om die onderliggende beginsels en fondamente in plek te sit, waarin die burgery sonder onnodige staatsinmenging kan gedy en welvaart skep.

Die beginsel is hoofsaaklik: Hoe meer welvaart die burgery skep, hoe meer welvaart geniet die staat. Verder is die beginsels en fondamente as volg:

a) Die effektiewe beheer van die geldvoorraad,
b) Bestuur van inflasionêre faktore, waar nodig,
c) Beskerming van plaaslike produsente en diensverskaffers waar nodig,
d) Aanmoediging en meriete befondsing van navorsing en ontwikkeling,
e) Sektor en Industrie regulering deur die privaatsektor, en waar versoek, deur wetgewing,
f) Die handhawing van, en hulp met internasionale verhoudinge en vestiging van internasionale handelsvennote en markte,
g) Afskaffing van beperkende groeimaatreëls,
h) Regverdige belastingheffings,
i) Effektiewe bekamping van misdaad,
j) Die skep van, en instandhouding van ‘n kwaliteit onafhanklike regbank en regstelsel,
k) ‘n Effektiewe en kwaliteit onderwysstelsel wat die nodige werksmag en kundiges kan oplewer,
l) ‘n Effektiewe vervoerstelsel,
m) Die voorsiening in die nodige energie vereistes,
n) Die skep van en onderhoud van infrastruktuur en basiese dienste,
o) Die skep van ‘n bestuurbare arbeidsomgewing.

Beleid

1. In die teorie van opbrengs of produksie en lewering binne ‘n winsgewende en standhoudende mark, is dit logies dat hoe meer welvaart daar in die mark is, hoe groter is die aanvraag na daardie produkte en dienste wat gegenereer word. Verder bring die teorie van verbruik ook verder die insig, dat genoegsame verbruik kompetisie skep wat die verbetering van produkte en dienste meëbring, wat weer verdere groei in nuwe en groter markte bewerkstellig, deurdat die produsent of diensverskaffer die voordeel bo sy konkurrente verkry. Dus is dit vir die Party van kardinale belang dat ‘n welvaartskeppende ekonomiese model geskep en uitgebrei word, waar die klem op private sektor potensiaal en geleentheid sal val.
2. Die fondament van ‘n gesonde ekonomie, samelewing en staat, behels stabiliteit en ‘n veilige omgewing, waarin die fokus op sosiale rustigheid, individuele ontwikkeling, ekonomiese groei en welvaartskepping kan val, eerder as krisisbestuur. In hierdie verband stel die Party dit duidelik dat bogenoemde stabiliteit net verkry kan word deur a) ‘n Professionele en effektiewe polisiemag, b) ‘n Onafhanklike regbank, c) ’n Kwaliteit onderwysstelsel, en d) Goeie en standhoudende infrastruktuur.
3. Die staat bestaan om ‘n plek / grondgebied / omgewing te skep, waarin sy burgery kan gedy, groei en welvaart skep, en nie om die burgery te gebruik om die staat as entiteit of sy amptenare te verryk, of in mag te hou nie. Die verhouding is sodanig, dat hoe ryker die burgery binne ‘n staatsgebied is, hoe meer inkomste het die staat om meer vir sy burgery te doen, en ‘n al-hoe-beter-wordende omgewing te skep waarin hulle veilig kan woon en werk. Dit is dus belangrik vir die staat om die privaatsektor toe te laat om ‘n lewendige en groeiende ekonomie te skep, met die minimum van staatsinmenging of beperkende voorskrifte. In hierdie opsig is die staat se rol om, behalwe die fundamentele aspekte in punt 2 hierbo, relevante wetgewing daar te stel om ekonomiese en finansiële orde te skep en te handhaaf, en om waar nodig handelsregulasies en reëls in plek te sit, waarbinne ekonomiese groei maksimaal kan plaasvind binne ‘n ge-ordende en duidelike sisteem. Sodanige wetgewing en reëls en regulasies kan ook nie eensydig deur die staat opgestel en bindend gemaak word nie, en dus sal die staat in samewerking en met leiding van die privaat sektor sodanige taak aanpak.
4. Werkloosheid en armoede is nie die verantwoordelikheid van die privaatsektor nie, maar ‘n plig en verantwoordelikheid van die staat. Deur dus ‘n klimaat en omgewing van optimale ekonomiese groei te skep vir die privaat sektor, waarin soveel as moontlik burgers werk kry, maak dit daardie las van die staat baie minder.
5. Omdat die geskiedenis bewys het dat enige staat se poging om produkte of dienste te lewer in die plek van, of in kompetisie met die privaat sektor, klaaglik misluk het, sal die Party ‘n model volg waarin daar soveel moontlik geleentheid vir privaat inisiatief gegun word om besighede te vestig, markte te ontgin en onbeperk te kan groei. Die staat is ‘n dienslewerende en orde handhawende entiteit wat daardie funksies vervul en bestuur onder mandaat van sy burgery, en dit is dus sinneloos as die staat probeer dienste en produkte lewer in kompetisie met, of in plek van die private sektor. Sodanig sal die staat onder die NKP soveel as moontlik van sy dienste en produkte, waar nodig en moontlik uitkontrakteer na die private sektor, as deel van ekonomiese groei en stimulering. Dit sal ook die effek hê dat die staat so klein en effektief as moontlik is, waarin ‘n groot en duur personeelkomponent nie nodig is nie.

4.3 Burgerregte

Doelwit

Die Party stel dit ten doel dat al die burgers van die deelstaat individuele vryheid, soos omskryf in die Verenigde Nasies se Deklerasie van Menseregte sal geniet, en dat die staat die omgewing moet skep, en geleenthede moet voorsien waarin elke burger die kans gegun word om sy/haar volle potensiaal te kan ontgin en bereik.

Rasionaal

Dit is die plig van die staat om vir sy burgery ‘n omgewing en omstandighede te skep, waarin elke burger die geleentheid kan kry om optimaal te ontwikkel en sy/haar potensiaal te bereik as waarde toevoegende lid van die samelewing. Daardie verpligting op die staat behels dan dat die omgewing veilig en gesond is, en dat daar ook die nodige instansies en dienste is wat prestasie aanmoedig en geleenthede tot ontwikkeling stel.
In die verhouding van prestasie en teenprestasie, moet die staat dan ook die burgery vertrou, dat elke mens inherent die wil het om te presteer, en sal saamwerk tot die skep van ‘n wetsgehoorsame en waarde-bydraende gemeenskap.

Verder is dit die Party se siening dat die vier hoekstene van ‘n gesonde gemeenskap berus op die volgende: 1) ‘n Effektiewe plaaslike regering waarin geen korrupsie plaasvind nie, 2) ‘n Gesonde en veilige omgewing waarin reg en geregtigheid tasbaar ervaar word, 3) ‘n Effektiewe Maatskaplikeversorgingsstelsel en 4) Hoë standaard onderwys.

Dus in terme van die staat se prestasie, glo die NKP dat elke burger die reg het tot:

a) ‘n Funksionele en kwaliteit gesondheidsdiens,
b) Maatskaplike en welsyns versorging, waar nodig,
c) ‘n Funksionele en kwaliteit onderwysstelsel, met toepaslike toegang tot tersiêre opleiding en beroepsgerigte ontwikkeling,
d) ‘n Gesonde omgewing,
e) ‘n Veilige omgewing wat gedien word deur ‘n professionele polisiemag,
f) ‘n Onafhanklike en effektiewe regbank en stelsel,
g) ‘n Stabiele en groeiende ekonomie wat prestasie en die skep van welvaart bevorder en aanmoedig.

Beleid

Elke burger van die staat sal onder die NKP die volgende regte geniet:

1. Om te woon en werk waar hy/sy wil,
2. Vryheid van assosiasie met ander mense en burgers,
3. Vryheid van spraak,
4. Om die staat te verlaat en terug te keer soos en wanneer die behoefte daar is,
5. Om handel te dryf,
6. Om aan die geloof of kerk van sy/haar keuse te behoort,
7. Om huis en haard met die nodige geweld te beskerm en bedreigings af te weer,
8. Om siviele vuurwapens te mag besit en aan te hou soos wat verkies word,
9. Om eiendomreg as ononderhandelbaar te aanvaar,
10. Om ten alle tye geregtig te wees op ‘n onafhanklike en regverdige regstelsel, en regverteenwoordiging, en
11. Om internasionaal deur die staat beskerm en ondersteun te word.

4.4 Arbeid

Doelwit

In ‘n land waar werkloosheid hoogty vier, is dit nodig dat die staat ‘n klimaat skep waarin meer entrepreneurs en besigheidslui nuwe werksgeleenthede kan ontwikkel, waarin daar ‘n balans gehandhaaf word tussen die belange van die onderneming en die werker.

Verder moet toegang tot, en bevordering in die arbeidsmark slegs op die kwalifikasies, prestasie en vermoë van die aansoeker of werknemer be-oordeel word en nie op enige ander basis nie.

Rasionaal

In ‘n hoogs kompeterende arbeidsmark, met min arbeidsgeleenthede, kan geen ekonomie bekostig dat onproduktiewe werkers beskerm word binne die aktiewe arbeidsmark nie. Verder moet die vertrouensposisie tussen werkgewers en werknemers beskerm en gekoester word, deur sinvolle arbeidswetgewing, waarin dit moontlik gemaak word vir die twee groepe om dit tot voordeel van die mikro en makro ekonomie te bestuur.

Sodra daar te veel mag aan enige van hierdie twee rolspelers gegee word, begin produktiwiteit skade ly, met ‘n gevolglike effek op die ekonomie. Dus staan die NKP vir ‘n billike arbeidsreg bestel waarin beide partye se belange beskerm word, tot beskerming van die ekonomie en gemeenskaplike welvaart.

Beleid

1. Elke werkgewer sal die reg hê om self te besluit wat die kriteria is vir aanstelling of bevordering van werknemers.
2. Burgers van die deelstaat moet voorkeur geniet by aanstellings in poste tensy daar nie voldoende gekwalifiseerde kandidate beskikbaar is nie.
3. Die enigste definieerbare groep werkers vir wie daar by wet voorsiening gemaak sal word in terme van werknemerkwotas is mense met liggaamlike gebreke.
4. Werknemers mag kollektiewe vakbonde of verenigings stig en bedryf in terme van spesifieke industrieë, en of sake sektors.
5. Sodanige werknemervakbonde of verenigings mag kollektiewe ooreenkomste of kontrakte met werkgewers beding, welke ooreenkomste of kontrakte in die arbeidshowe beskerming sal geniet.
6. Werkgewers mag kollektiewe werkgewerbonde of verenigings stig in terme van spesifieke industrieë of sakesektore.
7. Stakings word beskou as onwrigtend en skadelik vir die ekonomie. Geen vakbond of werknemersvereniging sal die reg hê om te staak nie. Soos enige ooreenkoms tussen partye, sal enige arbeidsdispuut tussen werkgewers en werknemers deur ‘n voorgeskrewe arbeids beslegtings prosedure moet gaan, waarin ‘n bevoegde hof ‘n besluit of uitspraak sal gee. Enige stakings wat onwettig plaasvind, sal wettige gronde vir ontslag daarstel.
8. Die staat sal spesiale streeks arbeidshowe instel waarin alle arbeidsaangeleenthede aangehoor sal word, ingesluit sake tussen individuele werknemers en werkgewers. So ook sal ‘n vergoedingshof ingestel word om spesifiek na loongeskille en ander dispute oor vergoeding te besleg.
9. Partye tot ‘n arbeidsdispuut sal mag aansoek doen tot appèl na ‘n hoër hof na uitspraak in die arbeidshof, welke appèlhof uitspraak bindend sal wees op alle partye.
10. Werklose mense sal verplig wees om te registreer op ‘n nasionale data basis, waarvan die staat sal poog om geskikte of tydelike werk vir hulle te bekom, soos beskikbaar. Sodanig sal werkgewers ook verplig word om alle beskikbare vakatures op die nasionale data basis te registreer. Werklose persone sal nie in aanmerking kom vir werkloosheidstoelaag, tensy hulle op die nasionale data basis geregistreer is nie.
11. Die staat sal, binne sy vermoë, projekte en besighede finansier om voorsiening te maak vir werksgeleenthede vir werklose mense.

4.5 Reg en Regspreking

Doelwit

Die NKP stel dit ten doel om ‘n onafhanklike regbank in te stel, vry van enige politieke of eksterne inmenging. Regterlike en voorsittende beamptes, en alle staatsregsbeamptes sal aangestel word op grond van kwalifikasies, ondervinding en onbesproke karakter, en nie op grond van politieke of ander kriteria nie.

Rasionaal

Deur die geskiedenis van die ontwikkeling van die moderne staat, is ‘n sterk onafhanklike regbank en objektiewe regstelsel nog altyd een van die belangrikste hoekstene gewees. In die moderne tyd, is dit ook ‘n vereiste vir stabiliteit en vooruitgang. Daardie hoeksteen verleen regsekerheid vir alle burgers van ‘n land, en ook die sakebedrywighede en handelsverhoudinge in ‘n land.
Dit is belangrik dat die siviele regsproses en stelsel, die ooreengekome reëls en kontrakte in ‘n gemeenskap, en ook die tussen die staat en die burgery, sonder voorbehoud of gunste in stand hou en beskerm, en dat die staat in terme van die kriminele regproses en stelsel sal verseker dat alle burgers en hulle instellings voldoende beskerming sal geniet, en dat die vergeldingsaspek van straf sonder aansiens des persoons konsekwent toegepas sal word.

Beleid

1. Die regbank staan onafhanklik van die wetgewende en uitvoerende gesag van die staat.
2. Aanstelling van regters en landdroste word slegs gedoen op grond van kwalifikasies, ondervinding en karakter.
3. Die regbank het die oppergesag in die land oor alle sake en aspekte wat voor ‘n hof dien, en die staat of enige ander eksterne gesag mag op geen manier inmeng in die regsproses en / of uitsprake van die regbank nie.

4.6 Omgewingsbestuur

Doelwit

Die doel van die NKP is om die omgewing te bestuur, tot voordeel van die burgers en die natuur in die staat. Ekonomiese vooruitgang mag nie bevoordeel word ten koste van die natuur en ‘n veilige en gesonde omgewing nie, en dus moet die omgewing bestuur word met, as fokus, die bewaring daarvan vir die nageslag en die standhoudende toekoms van die natuurlike hulpbronne en fauna en flora.

Rasionaal

Alle burgers en gemeenskappe in die staat is geregtig op ‘n skoon, gesonde en veilige omgewing. So ook, het die natuur die reg tot instandhouding en die staat het die verpligting om te sorg dat menslike bydrywighede nie plaasvind ten koste daarvan nie. Daar is ‘n afsnypunt tussen ekonomiese vooruitgang en die instandhouding van die omgewing wat nooit oorskry mag word nie.

Dus is dit nodig dat die staat die nodige wetgewing en wetstoepassings organe instel, om daardie balans te handhaaf.

Beleid

1. Die NKP sal ‘n gespesialiseerde omgewingsbestuur organisasie instel wat na die belange van die omgewing en die natuur sal omsien. Hierdie organisasie sal ook die nodige uitvoerende gesag hê, om wetgewing toe te pas en af te dwing.
2. ‘n Omvattende omgewingsstudie van alle biodiverse gebiede in die staat sal onderneem word. Voortspruitend uit die bevinding van die studie sal tersaaklike wetgewing ingestel word om die omgewing te beskerm, en waar nodig te herstel waar menslike bedrywighede dit beskadig het. Hierdie wetgewing sal ook voorsiening maak vir ernstige strawwe waar verantwoordelike persone of organisasies skuldig bevind word aan minagting of nie-uitvoering van die voorskrifte en vereistes binne die wet.
3. Die staat sal ‘n raadgewende liggaam instel, waarop alle burgerlike belangegroepe wat hulleself vereenselwig met die bewaring van die omgewing en die natuur, verteenwoordigers kan nomineer om die staat te adviseer en die uitvoering van wette te monitor.

4.7 Sosiaal Maatskaplike Dienste

Doelwit

Die NKP stel dit ten doel van die staat om om te sien na die armlastiges, en daardie burgers van die staat wat nie in staat is om na hulleself om te sien nie, sonder om ‘n welsynsstaat te skep.

Rasionaal

Wêreldwyd is dit bewys dat ‘n welsynstaat, waarin staatstoelaes betaal word aan mense wat nie die dryfkrag het om self hulle omstandighede te verbeter nie, misluk en nie groei toon nie. Dit het die effek dat mense later afhanklik raak van hierdie toelaes, en geen wil of inisiatief toon of die wil om selfversorgend te raak nie.

Die Party sal daarom duidelik gedefinieerde teikengroepe in die samelewing identifiseer, wat werklik nie die vermoë het om na hulleself om te sien nie, en alle nodige organisasies instel en bemagtig om sinvol na hierdie mense om te sien. Die Party glo ook dat die gewone burger, deur 1) toegang tot kwaliteit onderwys en opleiding, 2) ‘n gesonde en groeiende ekonomie, en 3) ‘n dinamiese arbeidsmark, geleer en in staat gestel kan word om selfversorgend te wees en verantwoordelikheid vir hulleself te aanvaar.

Beleid

1. Die staat sal ‘n Department van Welsyn instel wat ten doel het om sosiaal maatskaplike dienste in te stel, en aan die nodige teikengroepe hulp en ondersteuning aan te bied.
2. Verder sal organisasies op streeksbasis ingestel word wat die sosiaal maatskaplike ontwikkeling, groei en probleme van ‘n streek en sy gemeenskappe sal monitor en bestuur.
3. Waar nodig sal spesiale fasiliteite soos skole, versorgingsoorde en hospitale opgerig word vir burgers met spesiale behoeftes.
4. Alle skole sal permanente maatskaplike werkers in diens hê, om in die behoeftes van die skool en sy gemeenskap te voorsien. Sodanige maatskaplike werkers sal verslae indien oor armoede, armlastiges en ander sosiale probleme wat binne daardie gemeenskap voorkom, en bygestaan word om remedierende akises en programme in te stel.
5. Die staat sal in samewerking met die sakesektor en gemeenskappe maatskaplike programme instel om spesifieke probleme aan te spreek en verligting te bring waar nodig.
6. Geen sosiale toelaes sal vir enige definieerbare groep van mense of burgers betaal, waar die staat nie beheer het oor hulle besluite en aksies nie.

4.8 Polisie en Staatsekuriteit

Doelwit

Die doelwit van die NKP is die daarstel van effektiewe en professionele polisiemag, wat sonder enige inmenging van buite, die burgers van die staat veilig kan hou, en wet en orde kan handhaaf.

‘n Staat en sy burgers kan net produktief wees, ontwikkel en welvaart skep indien die omgewing waarin hulle werk en woon veilig en ge-orden is.

Rasionaal

Respek vir die reg en polisie is een van die fondamente van ‘n gesonde gemeenskap. Daardie respek kan net gevestig word as die wetsgehoorsame burgers sonder vrees op die hanfdhawing van wet en orde kan staatmaak, welke verantwoordelikheid primêr op die staat se polisiemag rus.

Om dit te vermag, is dit die staat se verantwoordelikheid om te sorg dat sy polisiemag mense van hoë standaard en opleiding kan voorsien, om as een van die hoekpilare van ‘n florerende gemeenskap te dien.

Beleid

1. Die Polisiediens sal onder die bestuur van professioneel opgeleide offisiere geplaas word.
2. Polisie beamptes sal streng keuring ondergaan, en deur ‘n uitgebreide opleidingsproses moet gaan.
3. Alle nodige spesialis eenhede sal geskep word en spesifieke opleiding ondergaan om die aangewese taak professioneel te kan uitvoer. Die volgende spesialis eenhede word voorsien: 1) Speurdiens, 2) Veediefstal, 3) Marine, Omgewings, Fauna en Flora beskerming, 3) Wilddiefstal en Beskerming, 4) Honde hantering, 5) Ge-organiseerde Misdaad, 6) Kinder- en Vroue mishandeling, 7) Handelsmisdaad, 8) Hawens en Lughawens, 9) Doeane en Aksyns, 10) Gemeenskaps polisiëring, en 11) Skare beheer.
4. Daar sal ‘n streng gedragskode vir alle polisie-beamptes ingestel en afgedwing word.
5. Die polisie sal baie nou met die gemeenskappe waarin hulle opereer saamwerk, om vertroue te kan bou.
6. Die polisie sal gereeld voorligtingsdae hou by alle skole in hulle omgewing.

4.9 Mynwese

Doelwit

Die NKP voorsien ‘n privaatsektor gedrewe mynsektor, wat sy verantwoordelikheid teenoor die burgers en natuurlewe van die staat nakom. Verder moet myne se winste wat uit die staat uitgeneem word beperk word, vir die voorreg om die staat en sy burgers se minerale stowwe te ontgin.

Rasionaal

Omdat die mynbou een van die industrieë is wat die grootste effek op die natuur en omgewing het, sal streng wetgewing en wetstoepassing op die mynbou afgedwing word om skade aan die natuur en omgewing maksimaal te bestuur, beperk en binne vooropgestelde tydperke te rehabiliteer.

Mynbou is ook een van die grootste werkgewers in ‘n land se ekonomie, en moet daarom toegelaat te word om te ontwikkel, welke ontwikkeling nie ten koste van die omgewing, gemeenskappe en sensitiewe ekosisteme mag plaasvind nie.

Beleid

1. Alle mynmaatskappye sal moet heraansoek doen vir 1) ‘n Mynbedryfslisensie, en 2) ‘n Mynlisensie vir elke myn wat bedryf word. Sodanige lisensies sal net toegeken word na tekening van ‘n kontrak met die staat waarin alle bedryfsvoorskrifte, wetgewing en strafmaatreëls vir oortreding van daardie wetgewing erken en onderneem word. Sodanige lisensies moet jaarliks hernu word, welke lisensies weerhou kan word sou daar enige sake is waar die mynmaatskappy nie uitvoering gee aan die bedryfs- en/of wetsvoorskrifte nie. Die lisensiegelde sal bepaal word op grond van die maatskappy se omset en wins. Sonder ‘n geldige lisensie mag ‘n myn nie bedryf word nie, en kan deur ‘n bevoegde hof gesluit word.
2. Indien ‘n mynmaatskappy skuldig bevind word aan die oortreding van enige bedryfs- en/of wetsvoorskrif, mag sodanige mynmaatskappy se bates en eiendom deur die staat verbeurd verklaar word, ingesluit alle bankrekeninge en bates van die direkteure van daardie maatskappy, tot krediet van die staat. Die staat sal dan die reg hê om sodanige bates te verkoop aan ‘n ander mynmaatskppy en enige fondse waarop beslag gelê is aan te wend ter voorkoming van skade aan die omgewing en natuur. Die verantwoordelike direkteure en amptenare van die maatskppy kan ook gevangenisstraf opgelê word.

4.10 Grondbesit en eiendomsreg

Doelwit

Die NKP het dit ten doel om grondbesit en eiendomsreg te verskans in die grondwet van die staat.

Rasionaal

Een van die fondamente van die moderne staat is sekerheid oor grondbesit en eiendomsreg. Indien ‘n staat sy burgers se sekerheid vir die besit van grond en eiendom bedreig, ontstaan daar wantroue, wat lei tot onproduktiewe besit en gebruik, waarin die ekonomie en sosiale kontrak tussen die burgers en die staat skade berokken word.

Dit is dus van kardinale belang dat privaat grondbesit en eindomsreg beskerm word, mits daar spesifieke wetgewing bestaan waarin burgers of maatskappye sekere voorskrifte of wette oortree, waarin dit tot die voordeel van die staat en sy burgers is om die oortreder se bates verbeurd te verklaar en tot voordeel van die burgers van die staat aan te wend.

Beleid

1. Alle eiendom en grond wat wettig bekom is, en nie deur misdadige aksies of bedrywe verkry is nie, word absoluut deur die staat erken en beskerm.
2. Die minerale wat binne die grense van ‘n eiendom of grond voorkom, is die eiendom van die houer van die titelakte van daardie eiendom of grond.
3. In die geval waar daar nie misdaad of oortreding van enige voorskrifte of wetgewing teenwoordig is nie, kan eiendomreg net as gevolg van insolvensie of likwidasie deur ‘n bevoegde hof van die titelakte houer ontneem word.
4. Grond en eiendom mag onbeperk in die ope mark verhandel word, waarin markkragte die waarde daarvan sal bepaal.
5. In sekere gevalle mag die staat aansoek doen by ‘n bevoegde hof om ‘n onwillige verkoper te dwing om sy eiendom of grond aan die staat te verkoop, in welke geval die staat die heersende markwaarde aan die verkoper moet betaal. ‘n Voorbeeld van so ‘n geval, is waar die staat ‘n pad op eiendom wil bou, of ‘n bate wil oprig wat tot voordeel van die burgers van die staat sal dien.

4.11 Landbou

Doelwit

Die doelwit van die NKP is om voedselsekerheid te verseker deur ‘n sterk landbousektor, wat internasionaal kan meeding en surplus kan produseer vir uitvoere.

Rasionaal

Een van die grootste bedreigings wat die mens in sy toekoms moet trotseer is die produksie van voldoende voedsel. Dit is dus van kardinale belang dat die staat die landbousektor moet vestig, beskerm en toelaat om ongehinderd sy taak kan uitvoer.

Voedselsekerheid veroorsaak dat ‘n staat nie van invoere afhanklik raak nie, en sorg dat die burgers van die staat kan gedy en ontwikkel.

Beleid

1. Die landbou sektor sal deur die nodige bemagtigende wetgewing instaat gestel word om optimaal voedsel en produkte te produseer.
2. Waar omstandighede dit vereis en waar moontlik, sal die staat die landbou subsidieer.
3. Landbougrond word as noodsaaklik beskou en die staat sal dus alles in sy vermoë doen om grondbesit en gebruik optimaal tot die beskikking van die landbousektor te stel.
4. Die staat sal die landbousektor behulpsaam wees met produskie in terme van konsessies, en die vestiging van uitvoermarkte waar nodig.
5. Landbouers sal verseker word van eiendomsreg en grondbesit, waar landbougrond produktief benut word.
6. Die staat sal ‘n effektiewe en kwaliteit navorsingsraad instel, om die landbou van hulp en bystand te wees.
7. ‘n Landboubank sal gestig word om die landbou sektor by te staan met sy spesifieke behoeftes en om kontinuiteit in voedselproduksie te verseker.
8. Die stig en vestiging van Landboukoöperasies sal aangemoedig word.

4.12 Diereregte

Doelwit

Die NKP glo dat alle diere die reg het tot lewe en lewenskwaliteit. Daar sal dus gepoog word om die kwaliteit lewe van alle diere, deur wetgewing en streng wetstoepassing te reguleer.

Rasionaal

Ingevolge internasionaal aanvaarde norme het alle lewende wesens die reg tot respek en kwaliteit van lewe, en is dit dus die erns van die Party om te sorg dat die staat sy plig doen om kwaliteit lewe aan alle diere te voorsien. Verder het die mens die verantwoordelikheid om te na die natuur en alle mindere skepsels om te sien, en dus moet die staat ‘n omgewing skep waarin sodanige verantwoordelikheid nagekom word.

Beleid

1. Alle diere sal volgens klasse ingedeel word , en die nodige wetgewing en voorskrifte ter versorging en beskerming van elke klas afgekondig word.
2. Streng wetstoepassing en strawwe sal ingestel word om die uitvoering van voorskrifte en wetgewing te verseker.
3. ‘n Persoon wat skuldig bevind word aan oortreding van bogenoemde wette, mag deur ‘n bevoegde hof as onbevoeg om diere aan te hou, of naby diere te kom, gevonnis word, plus die moontlikheid van boetes en/of gevangesetting.

4.13 Sport

Doelwit

Die NKP stel ten doel dat die staat se burgers op alle vlakke van die samelewing vry en sonder staatsinmenging aan sport kan deelneem, en hulleself kan organiseer.

Rasionaal

‘n Gesonde leefstyl, is deel van die moderne samelewing, en dus sal deelname aan sport op alle vlakke van die burgerlike samelewing deur die staat aangemoedig word. Sport skep op vele fasette van menswees voordele en dus sal die staat ook sy bydrae maak om sprtdeelname op alle vlakke te bevorder.

Beleid

1. Sportdeelname sal verpligtend gemaak word in alle skole, waar elke kind kan leer om binne sy/haar vermoë aktief aan sport te kan deelneem.
2. Die stig van sport klubs in alle dissiplines sal aangemoedig word in alle gemeenskappe, en waar moontlik die nodig bystand verleen word daartoe.
3. Alle sportsoorte wat op nasionale vlak wil kometisies hou, sal by die nasionale departement moet registreer.
4. Daar sal geen voorskrifte van die staat afgedwing word oor hoe nasionale sportspanne saamgestel moet word nie.
5. Die staat sal bydrae tot die burgerlike samelewing en georganiseerde sport om internasionaal te kan meeding en kompeteer.

4.14 Onderwys

Doelwit

Die doelwit van die NKP is om ‘n kwaliteit onderwysstelsel in te stel, waarin slegs die beginsel van promovering deur prestasie en verworwe kennis sal geld. Op alle vlakke van onderwys moet sodanige standaarde ingestel wees, wat kan meeding met internasionale standaarde en vereistes.

Rasionaal

Dit is van uiterste belang dat die staat se onderwysstelsel die kinders en studente wat deur daardie stelsel gaan, in staat stel om internasionaal te kan meeding. Die beginsel van uitkomsgebaseerde onderwys het wereldwyd nie geslaag nie, en dus sal die Party fokus op die beginsel van prestasie en die weergee van verworwe kennis deur middel van hoe kwaliteit eksamens. Die kurrikulum van elke vlak van onderwys sal ook sodanig opgestel wees om leerlinge en studente beroepsgereed te kry, en vakke wat nie daartoe bydrae nie sal nie aangebied word nie.

Beleid

1. Verpligte onderwys vir alle kinders vanaf die ouderdom van sewe tot agttien sal deur wet ingestel word.
2. Die onderwysstelsel sal voorsiening maak vir leerlinge en studente met verskillende vermoens en belangstelling.
3. ‘n Steekproef van leerlinge en studente op alle vlakke sal jaarliks getoets word om die kwaliteit van onderwys konstant te monitor en verbeter.
4. Behoeftige en prestasie leerlinge en studente sal vanaf die staat bygestaan word om te kan studeer en hulle volle potensiaal te bereik.
5. Waar moontlik sal verpligte tersiere onderwys ingestel word.

nkp